příspěvková organizace

Aktuální informace

Výukové materiály

V dnešním vydání námětů pro vás a rodiče se budeme věnovat pohádkám.
1) Pro nejmenší děti, které začínají mluvit, je dobré využít pohádky, které jsou velmi jednoduché, často se opakují slova nebo věty – jedná se například o pohádku O řepě, Boudo budko, O Koblížkovi. Pohádku O řepě mám i ve variantě “vystřihovánky”, kdy je možné začít i pasivní účastí dítěte, kdy bude pouze skládat dějovou posloupnost pohádky (rodič nebo komunikační partner vypráví, dítě postupně například doplňuje slova). To je určitě vhodné pro dítě, které má i velmi omezenou aktivní slovní zásobu, osobně ji beru jako “startovací” pohádku. Vždy je také třeba se ujistit, že dítě pohádku zná, nelze před ně položit obrázky a očekávat vyprávění, s pohádkou (ale i jakýmkoliv úkolem je třeba dítě seznámit).
— vloženo v příloze
2) Jinou variantou, pro děti, kde je již aktivní slovní zásoba rozvinuta alespoň částečně, od toho se pak odvíjí výkon dítěte, je možné podpořit vyprávění pohádky předloženými obrázky, které pro dítě vytvoří kostru, o kterou se může pohodlně opřít. Zde je již možné vybrat jakoukoliv pohádku, kterou má dítě rádo. Dávala bych pozor na to, aby se při výkonu jednalo o vyprávění pohádky a ne o popis obrázků, na obrázcích samozřejmě není vše, jsou zahrnuty základní body. Pokud by se jednalo o dítě, kde máme narušeno více jazykových rovin nebo jsou některé roviny, zejména gramatika, narušeny významně, úplně postačí jakékoliv vyprávění, u kterého nebudeme klást důraz na gramatickou správnost. V takovém případě bude naším cílem rozvoj samostatného vyjadřování, slovní zásoby.
 I u této varianty práce s pohádkou je možnost obrázky vystřihnout a použít nejdříve na poskládání dějové posloupnosti, záleží na vás.
Pokud již dítě v pohodě zvládá úkol s předloženými obrázky, můžeme zkusit variantu vyprávění nazpaměť.
— vloženo v příloze několik příkladů
3) Variantou práce s pohádkou, která se zaměřuje zejména na rozvoj jazykového citu, gramatiky, soustředění a pozornosti, je obrázkové čtení. Dítě čte společně s rodičem pohádku, kdy rodič čte klasický text a dítě do vět doplňuje slova dle obrázků, která musí ohnout do správného tvaru, aby zapadla do vět. Osobně u této aktivity oceňuji hlavně ten fakt, že je to chvilka, kterou rodič a dítě musí strávit naprosto nerušeně společnou aktivitou a stoprocentně se jí věnovat.
— v příloze pár příkladů a také odkaz na celou řadu pohádek zde:
(vpravo dole jsou šipky na přeskakování mezi jednotlivými pohádkami)
Všechny výše zmíněné aktivity jsou skvělé pro rozvoj slovní zásoby, samostatného vyjadřování, gramatiky, fantazie, logického myšlení, soustředění, pozornosti, porozumění řeči, skvělý způsob, jak dítě a rodič tráví čas opravdu společně a užitečně. U každé aktivity si musíme uvědomit, co je naším cílem, jakou oblast chceme primárně rozvíjet a danou aktivitu případně variovat tím směrem. Pokud byste měli zájem o takové pozměnění aktivity k danému cíli, klidně dejte vědět, ráda vám pomůžu.
K čerpání pohádek lze využít publikaci od Markéty Mlčochové Povídám, povídám pohádku, případně na webu.

Výsledky zápisu do MŠ pro školní rok 2020/2021

 • Všechny žádosti byly kladně vyřízeny (vzhledem k tomu, že všechny žádosti o přijetí byly kladně vyřízeny nebudeme obesílat rodiče písemně). Rozhodnutí o přijetí si rodiče budou moci vyzvednout po 5.6.2020 v MŠ  /ukončení správního řízení/

Upozornění pro rodiče

 

MŠ Libštát zvažuje  provoz nejdříve od 25.5. za mimořádných opatření.
S ohledem na mimořádná opatření apelujeme na rodiče, aby se předškolního vzdělávání účastnily pouze děti, jejichž rodiče jsou ZAMĚSTNANÍ a NEMAJÍ MOŽNOST  ZAJISTIT JINÝ ZPŮSOB PÉČE O DĚTI !
Maximální možná neměnná skupina bude do počtu 15 dětí v (dle vyhlášek a nařízení), délka provozu bude upravena.

Pečlivě zvažte nástup dítěte s alergiemi – předpokládáme celodenní aktivity v přírodě (učitelka není lékař, nebude rozlišovat kašel, rýmu – alergickou od rýmy virové, baktreriální)!

 
Prosíme přečtěte si pozorně níže uvedená  mimořádná opatření. Seznámení budete stvrzovat svým podpisem.
Přítomnost dítěte nahlaste prosíme nejdéle do pondělí 18.5. a to na tel.č. 607 944 482 nebo na email : mslibstat@tiscali.cz
Děkujeme

ORGANIZACE PROVOZU

Upřesnění délky provozu bude řešeno s aktuální skupinou docházejících (z hlediska /doporučení MŠMT/  pobyt dítěte v kolektivu nejnutnější dobu).

Cesta do a z MŠ, příchod a pohyb v areálu  MŠ

 • Při cestě do školy a ze školy se na děti a doprovod vztahují obecná pravidla chování stanovená krizovými opatření zejména:
 • Zakrytí úst a nosu ochrannými prostředky (dále jen „rouška“)
 • Dodržování odstupů 2 m v souladu s krizovými nebo mimořádnými opatřeními
 • Rodiče vstupují do areálu MŠ pouze s ochrannými pomůckami (rouška) a zdržují se v areálu co nejkratší dobu

 

Předávání dětí

 • Zákonný zástupce předává dítě pověřenému pracovníkovi z MŠ v tzv. ranním filtru s informací, že dítě netrpí žádnými projevy onemocnění a cítí se zdrávo.

 

 • Do MŠ budou přijímány děti jen zdravé, bez příznaků respiračního onemocnění (kašel, rýma, teplota). Pro děti trpící alergií je potřeba doplnit potvrzení od lékaře, že dítě je léčeno alergologem a projevy jeho onemocnění mohou být zaměněny za příznaky respiračního onemocnění. Je třeba doplnit, v jakém obdob dítě alergii má.

 

 • Při prvním vstupu do MŠ budou rodiče podepisovat čestné prohlášení o neexistenci příznaků virového infekčního onemocnění

 

 • Zákonným zástupcům není povolen vstup do budovy

 

 • Zákonný zástupce vyčká, než učitelka změří dítěti teplotu (bezkontaktním teploměrem, zkontroluje zdravotní stav), převezme věci pro dítě. Teprve potom je dítě převzato do péče MŠ a zákonný zástupce může odejít.

 

 • Učitelka je oprávněna nepřevzít dítě, které jeví příznaky respiračního onemocnění nebo má zvýšenou teplotu.

 

 • Bude umístěna desinfekce na ruce u vstupu (při vstupu do mateřské školy ji každé z dětí použije).

 

 • Při předávání dítěte rodič stávající roušku dítěti odebere a odnese domů.

 

 • Dítě bude do MŠ vybaveno 1x čistou rouškou v igelitovém sáčku pro případ potřeby a odchodu domů.

 

Hygienická pravidla pro děti a zaměstnance

 • Při pobytu v areálu mateřské školy (venkovní i vnitřní prostory) dle nařízení vlády děti roušku nosit nemusí.
 • Personál mateřské školy bude zvýšeně dohlížet na osobní hygienu dětí, bude nápomocen dětem v rámci osobní hygieny (kontrola a vedení dětí k častému mytí rukou, provádění nácviku správné techniky mytí rukou,…)
 • Ve zvýšené míře bude zajištěn úklid všech prostor a desinfekce hygienických zařízení.
 • Zákaz nošení vlastních hraček z domova

 

 Stravování

 • Dětem bude zajištěna strava za striktního dodržování hygienických pravidel.
 • Děti mají nárok na stravování podle vyhlášky 107/2005 Sb.

 Výchova a vzdělávání

 • Při plánování činností pro děti učitelka nemusí vycházet ze školního vzdělávacího programu, dle doporučení MŠMT budou aktivity organizovány tak, aby bylo možné větší, než obvyklou část dne strávit venku v areálu MŠ.
 • Veškeré akce jsou do konce školního roku 2019/2020 do odvolání zrušeny (školní výlety, loučení s předškoláky za přítomnosti rodičů, doplňkové aktivity – náprava řeči)

 

Po dobu mimořádného provozu zůstávají v platnosti všechny řády a směrnice a nařízení ředitelky MŠ a ustanovení školního a organizačního řádu, kterých se nedotýkají pravidla v době mimořádných opatření.

V závislosti na vývoji aktuální situace si ředitelka MŠ vyhrazuje právo změny.

 

Platnost od 25. 5. 2020 do odvolání.

 

V Libštátě 4. 5. 2020             Dana Kousalová, ředitelka

 

 

Při podezření na možné příznaky COVID-19

 Nikdo s příznaky infekce dýchacích cest, které by mohly odpovídat známým příznakům COVID-19 (zvýšená tělesná teplota, kašel, náhlá ztráta chuti a čichu, jiný příznak akutní infekce dýchacích cest) nesmí do školy vstoupit.

 Pokud dítě vykazuje některý z možných příznaků COVID-19, je nutné umístit jej do samostatné místnosti a kontaktovat zákonné zástupce s ohledem na okamžité vyzvednutí dítěte. O podezření se informuje spádová hygienická stanice. Ostatní děti je pak vhodné umístit do jiné místnosti nebo změnit výuku na pobyt venku s povinným nošením roušky, dokud není známý zdravotní stav indisponovaného dítěte. Doporučuje se, aby škola měla bezkontaktní teploměr k měření tělesné teploty.

 Pokud se u zaměstnance mateřské školy příznaky objeví v průběhu práce, školu opustí v nejkratším možném čase s použitím roušky a požadovaného odstupu. Děti je pak vhodné umístit do jiné místnosti nebo změnit aktivitu na pobyt venku s povinným nošením roušky, dokud není známý zdravotní stav indisponovaného zaměstnance školy.
Rámcová pravidla pro zajištění školní stravování v zařízení školního stravování

 Dle místních podmínek, množství dětí a personálu je možné zvažovat jednu z následujících možností:

• Školní stravování – v běžné podobě.

• Školní stravování – studené balíčky při zajištění níže uvedených pravidel.

 Před zahájením stravování si každé dítě umyje ruce.  Pokrmy či balíčky vydává personál včetně čistých příborů. Děti si samy jídlo a pití nenabírají a neberou si ani příbory.

 Při přípravě jídel a při vydávání je nutné dodržovat zvýšenou měrou běžná hygienická pravidla.

Osoby (+děti) s rizikovými faktory 

Ministerstvo zdravotnictví stanovilo následující rizikové faktory:

1. Věk nad 65 let s přidruženými chronickými chorobami 

2. Chronické onemocnění plic (zahrnuje i středně závažné a závažné astma bronchiale) s dlouhodobou systémovou farmakologickou léčbou.

3. Onemocnění srdce a/nebo velkých cév s dlouhodobou systémovou farmakologickou léčbou např. hypertenze.

4. Porucha imunitního systému, např. a) při imunosupresivní léčbě (steroidy, HIV apod.), b) při protinádorové léčbě, c) po transplantaci solidních orgánů a/nebo kostní dřeně,

5. Těžká obezita (BMI nad 40 kg/m2).

6. Farmakologicky léčený diabetes mellitus.

7. Chronické onemocnění ledvin vyžadující dočasnou nebo trvalou podporu/náhradu funkce ledvin (dialýza).

8. Onemocnění jater (primární nebo sekundární).

– týká se dětí, které s rizikovými osobami žijí ve společné domácnosti. 

Sledujte aktuální informace o podmínkách čerpání OČR (ošetřování člena rodiny).

Informace k zápisu do MŠ na školní rok 20/21

Opatření k zápisům do MŠ pro školní rok 2020/2021

V souvislosti s mimořádnými opatřeními vlády k ochraně zdraví v souvislosti s koronavirem a onemocněním COVID-19 bylo MŠMT vydáno opatření k zápisu k předškolnímu vzdělávání pro školní rok 2020/21. Zápisy budou probíhat bez přítomnosti dětí a zákonných zástupců.

Termín zápisu je stanoven v období 4.5. – 10.5. 2020

Vzhledem k mimořádným opatřením situace vyžaduje: 

 • zápis proběhne bez osobní přítomnosti dětí a zákonných zástupců ve škole, doporučována je forma podání žádostí i bez přítomnosti zákonného zástupce
 • příjímání žádostí: od 4.5. – 10.5. 2020

Možnosti podání o přijetí

 • prostřednictvím provozovatele poštovních služeb (poštou – preferovaná varianta)
 • vhozením do poštovní schránky MŠ (na hlavní bráně)
 • do datové schránky školy – číslo datové schránky školy:  wgkkt62 (v případě, že má zákonný zástupce schránku zřízenou)
 • emailem s uznávaným elektronickým podpisem (nelze poslat prostý email – GDPR)
 • osobním podáním (nejméně vhodná varianta – koná se dne: 6.5.2020 od 08:00 – 12:00 hod. v ředitelně školy)

Dokumenty nutné k přijetí k předškolnímu vzdělávání

 • Žádost

Formulář žádosti ke stažení na webových stránkách školy (v sekci DOKUMENTY A FORMULÁŘE).

V případě potřeby osobního vyzvednutí je možno učinit v mateřské škole dne 30.4.2020 od 09:00 – 12:00 hod. nebo po telefonické domluvě na telefonním čísle 607 944 482

 • Doklad o očkování dítěte

(dle §50 zákona o ochraně veřejného zdraví je podmínkou přijetí dítěte do MŠ doklad o stanoveném pravidelném očkování. Tato povinnost se netýká dítěte, které plní povinné předškolní vzdělávání)

–  lékaře se v současné době nedoporučuje navštěvovat, toto potvrzení může být nahrazeno

 • Čestným prohlášením k očkování zákonného zástupce (čestné prohlášení najdete na webových stránkách školy v sekci DOKUMENTY A FORMULÁŘE)

 • Kopie očkovacího listu dítěte

 • Rodný list dítěte (neověřená kopie)

–  při osobním podání prosíme vezměte sebou

–  v případě, že bylo dítě šetřeno školským poradenským zařízením, zákonný zástupce přiloží k žádosti o přijetí kopii tohoto doporučení

Povinnost plnit předškolní vzdělávání mají děti, které dosáhly do 31.8.2020 pěti let

Zákonný zástupce může místo povinného předškolního vzdělávání v MŠ zvolit individuální vzdělávání. Zákonný zástupce i v tomto případě musí přihlásit dítě k zápisu k předškolnímu vzdělávání a předá řediteli školy žádost o individuální vzdělávání nejpozději 3 měsíce před začátkem školního roku

Informace o přijetí žáka

Zákonní  zástupci budou o přijetí informováni zveřejněním seznamu přijatých žáků na přístupném místě ve škole (hlavní dveře mateřské školy a webové stránky MŠ)

Na seznamu bude žák uveden pod registračním číslem, které bude rodičům zasláno na email uvedený v žádosti o přijetí.

O přijetí či nepřijetí k předškolnímu vzdělávání rozhodne ředitelka školy na základě Kritérií o přijetí uvedených ve Školním řádu na webových stránkách MŠ / v sekci DOKUMENTY A FORMULÁŘE/ v zákonné lhůtě do 30-ti dnů.

Možnosti nahlížení do spisu

V případě, že zákonný zástupce zvolí variantu podání žádosti jiným způsobem, než osobním podáním, má právo vyjádřit se k podkladům  rozhodnutím před vydáním rozhodnutím.

Termín lze sjednat po předchozí telefonické nebo ústní dohodě s ředitelkou školy (607 944 482)

Kontakty

telefonní číslo 607 944 482

mslibstat@tiscali.cz

 

Libštát 28.4.2020                                                                                                       Dana Kousalová, ředitelka školy

 

Zápis do MŠ

 • aktuální informace + dokumenty ke stažení potřebné k zápisu do MŠ Libštát budou zveřejněny 28.4.2020

Pro předškoláky – trénujte 🐸 😀😀😀

 

 • https://www.map-orpcernosice.cz/2020/03/31/predskolaci-doma-nezahali-tipy-na-stimulacni-aktivity-pro-rodice-i-ucitele/
 • https://www.youtube.com/watch?v=OmdWP7aZXhY

 

Pro rodiče – zdroje a materiály pro práci s dětmi 🐸🐞

Weby pro rodiče – inspirace při práci s dětmi – předškolní vzdělávání:

 • www.predskolaci.cz
 • www.detsky-web.cz
 • www.hrajeme-si.cz
 • https://edu.ceskatelevize.cz/stupen-vzdelani/predskolni?fbclid=IwAR1O2h0-qxmIwS63l9FIIxozr9iE6LeDC8-07cmXJizwEoSpgfIdGrZhrWY

Weby pro rodiče – inspirace při práci s dětmi –  tvořivé a výtvarné činnosti:

 • www.tvorivedeti.cz
 • www.sikovny-cvrcek.cz
 • krokotak.com
 • www.napadyproanicku.cz/tvoreni-s-detmi/celorocne

Informace pro rodiče

  1. Prosíme rodiče o vyzvednutí osobních věcí dětí z šaten MŠ (vzhledem k situaci, aby z nich nevyrostly) 🙂
 1. v době: úterý  08:00 – 12:00 hod. – nebo po osobní domluvě
 2. aktuální informace opět zveřejníme