příspěvková organizace

Upozornění pro rodiče

 

MŠ Libštát zvažuje  provoz nejdříve od 25.5. za mimořádných opatření.
S ohledem na mimořádná opatření apelujeme na rodiče, aby se předškolního vzdělávání účastnily pouze děti, jejichž rodiče jsou ZAMĚSTNANÍ a NEMAJÍ MOŽNOST  ZAJISTIT JINÝ ZPŮSOB PÉČE O DĚTI !
Maximální možná neměnná skupina bude do počtu 15 dětí v (dle vyhlášek a nařízení), délka provozu bude upravena.

Pečlivě zvažte nástup dítěte s alergiemi – předpokládáme celodenní aktivity v přírodě (učitelka není lékař, nebude rozlišovat kašel, rýmu – alergickou od rýmy virové, baktreriální)!

 
Prosíme přečtěte si pozorně níže uvedená  mimořádná opatření. Seznámení budete stvrzovat svým podpisem.
Přítomnost dítěte nahlaste prosíme nejdéle do pondělí 18.5. a to na tel.č. 607 944 482 nebo na email : mslibstat@tiscali.cz
Děkujeme

ORGANIZACE PROVOZU

Upřesnění délky provozu bude řešeno s aktuální skupinou docházejících (z hlediska /doporučení MŠMT/  pobyt dítěte v kolektivu nejnutnější dobu).

Cesta do a z MŠ, příchod a pohyb v areálu  MŠ

 • Při cestě do školy a ze školy se na děti a doprovod vztahují obecná pravidla chování stanovená krizovými opatření zejména:
 • Zakrytí úst a nosu ochrannými prostředky (dále jen „rouška“)
 • Dodržování odstupů 2 m v souladu s krizovými nebo mimořádnými opatřeními
 • Rodiče vstupují do areálu MŠ pouze s ochrannými pomůckami (rouška) a zdržují se v areálu co nejkratší dobu

 

Předávání dětí

 • Zákonný zástupce předává dítě pověřenému pracovníkovi z MŠ v tzv. ranním filtru s informací, že dítě netrpí žádnými projevy onemocnění a cítí se zdrávo.

 

 • Do MŠ budou přijímány děti jen zdravé, bez příznaků respiračního onemocnění (kašel, rýma, teplota). Pro děti trpící alergií je potřeba doplnit potvrzení od lékaře, že dítě je léčeno alergologem a projevy jeho onemocnění mohou být zaměněny za příznaky respiračního onemocnění. Je třeba doplnit, v jakém obdob dítě alergii má.

 

 • Při prvním vstupu do MŠ budou rodiče podepisovat čestné prohlášení o neexistenci příznaků virového infekčního onemocnění

 

 • Zákonným zástupcům není povolen vstup do budovy

 

 • Zákonný zástupce vyčká, než učitelka změří dítěti teplotu (bezkontaktním teploměrem, zkontroluje zdravotní stav), převezme věci pro dítě. Teprve potom je dítě převzato do péče MŠ a zákonný zástupce může odejít.

 

 • Učitelka je oprávněna nepřevzít dítě, které jeví příznaky respiračního onemocnění nebo má zvýšenou teplotu.

 

 • Bude umístěna desinfekce na ruce u vstupu (při vstupu do mateřské školy ji každé z dětí použije).

 

 • Při předávání dítěte rodič stávající roušku dítěti odebere a odnese domů.

 

 • Dítě bude do MŠ vybaveno 1x čistou rouškou v igelitovém sáčku pro případ potřeby a odchodu domů.

 

Hygienická pravidla pro děti a zaměstnance

 • Při pobytu v areálu mateřské školy (venkovní i vnitřní prostory) dle nařízení vlády děti roušku nosit nemusí.
 • Personál mateřské školy bude zvýšeně dohlížet na osobní hygienu dětí, bude nápomocen dětem v rámci osobní hygieny (kontrola a vedení dětí k častému mytí rukou, provádění nácviku správné techniky mytí rukou,…)
 • Ve zvýšené míře bude zajištěn úklid všech prostor a desinfekce hygienických zařízení.
 • Zákaz nošení vlastních hraček z domova

 

 Stravování

 • Dětem bude zajištěna strava za striktního dodržování hygienických pravidel.
 • Děti mají nárok na stravování podle vyhlášky 107/2005 Sb.

 Výchova a vzdělávání

 • Při plánování činností pro děti učitelka nemusí vycházet ze školního vzdělávacího programu, dle doporučení MŠMT budou aktivity organizovány tak, aby bylo možné větší, než obvyklou část dne strávit venku v areálu MŠ.
 • Veškeré akce jsou do konce školního roku 2019/2020 do odvolání zrušeny (školní výlety, loučení s předškoláky za přítomnosti rodičů, doplňkové aktivity – náprava řeči)

 

Po dobu mimořádného provozu zůstávají v platnosti všechny řády a směrnice a nařízení ředitelky MŠ a ustanovení školního a organizačního řádu, kterých se nedotýkají pravidla v době mimořádných opatření.

V závislosti na vývoji aktuální situace si ředitelka MŠ vyhrazuje právo změny.

 

Platnost od 25. 5. 2020 do odvolání.

 

V Libštátě 4. 5. 2020             Dana Kousalová, ředitelka

 

 

Při podezření na možné příznaky COVID-19

 Nikdo s příznaky infekce dýchacích cest, které by mohly odpovídat známým příznakům COVID-19 (zvýšená tělesná teplota, kašel, náhlá ztráta chuti a čichu, jiný příznak akutní infekce dýchacích cest) nesmí do školy vstoupit.

 Pokud dítě vykazuje některý z možných příznaků COVID-19, je nutné umístit jej do samostatné místnosti a kontaktovat zákonné zástupce s ohledem na okamžité vyzvednutí dítěte. O podezření se informuje spádová hygienická stanice. Ostatní děti je pak vhodné umístit do jiné místnosti nebo změnit výuku na pobyt venku s povinným nošením roušky, dokud není známý zdravotní stav indisponovaného dítěte. Doporučuje se, aby škola měla bezkontaktní teploměr k měření tělesné teploty.

 Pokud se u zaměstnance mateřské školy příznaky objeví v průběhu práce, školu opustí v nejkratším možném čase s použitím roušky a požadovaného odstupu. Děti je pak vhodné umístit do jiné místnosti nebo změnit aktivitu na pobyt venku s povinným nošením roušky, dokud není známý zdravotní stav indisponovaného zaměstnance školy.
Rámcová pravidla pro zajištění školní stravování v zařízení školního stravování

 Dle místních podmínek, množství dětí a personálu je možné zvažovat jednu z následujících možností:

• Školní stravování – v běžné podobě.

• Školní stravování – studené balíčky při zajištění níže uvedených pravidel.

 Před zahájením stravování si každé dítě umyje ruce.  Pokrmy či balíčky vydává personál včetně čistých příborů. Děti si samy jídlo a pití nenabírají a neberou si ani příbory.

 Při přípravě jídel a při vydávání je nutné dodržovat zvýšenou měrou běžná hygienická pravidla.

Osoby (+děti) s rizikovými faktory 

Ministerstvo zdravotnictví stanovilo následující rizikové faktory:

1. Věk nad 65 let s přidruženými chronickými chorobami 

2. Chronické onemocnění plic (zahrnuje i středně závažné a závažné astma bronchiale) s dlouhodobou systémovou farmakologickou léčbou.

3. Onemocnění srdce a/nebo velkých cév s dlouhodobou systémovou farmakologickou léčbou např. hypertenze.

4. Porucha imunitního systému, např. a) při imunosupresivní léčbě (steroidy, HIV apod.), b) při protinádorové léčbě, c) po transplantaci solidních orgánů a/nebo kostní dřeně,

5. Těžká obezita (BMI nad 40 kg/m2).

6. Farmakologicky léčený diabetes mellitus.

7. Chronické onemocnění ledvin vyžadující dočasnou nebo trvalou podporu/náhradu funkce ledvin (dialýza).

8. Onemocnění jater (primární nebo sekundární).

– týká se dětí, které s rizikovými osobami žijí ve společné domácnosti. 

Sledujte aktuální informace o podmínkách čerpání OČR (ošetřování člena rodiny).