příspěvková organizace

Informace k zápisu do MŠ na školní rok 20/21

Opatření k zápisům do MŠ pro školní rok 2020/2021

V souvislosti s mimořádnými opatřeními vlády k ochraně zdraví v souvislosti s koronavirem a onemocněním COVID-19 bylo MŠMT vydáno opatření k zápisu k předškolnímu vzdělávání pro školní rok 2020/21. Zápisy budou probíhat bez přítomnosti dětí a zákonných zástupců.

Termín zápisu je stanoven v období 4.5. – 10.5. 2020

Vzhledem k mimořádným opatřením situace vyžaduje: 

 • zápis proběhne bez osobní přítomnosti dětí a zákonných zástupců ve škole, doporučována je forma podání žádostí i bez přítomnosti zákonného zástupce
 • příjímání žádostí: od 4.5. – 10.5. 2020

Možnosti podání o přijetí

 • prostřednictvím provozovatele poštovních služeb (poštou – preferovaná varianta)
 • vhozením do poštovní schránky MŠ (na hlavní bráně)
 • do datové schránky školy – číslo datové schránky školy:  wgkkt62 (v případě, že má zákonný zástupce schránku zřízenou)
 • emailem s uznávaným elektronickým podpisem (nelze poslat prostý email – GDPR)
 • osobním podáním (nejméně vhodná varianta – koná se dne: 6.5.2020 od 08:00 – 12:00 hod. v ředitelně školy)

Dokumenty nutné k přijetí k předškolnímu vzdělávání

 • Žádost

Formulář žádosti ke stažení na webových stránkách školy (v sekci DOKUMENTY A FORMULÁŘE).

V případě potřeby osobního vyzvednutí je možno učinit v mateřské škole dne 30.4.2020 od 09:00 – 12:00 hod. nebo po telefonické domluvě na telefonním čísle 607 944 482

 • Doklad o očkování dítěte

(dle §50 zákona o ochraně veřejného zdraví je podmínkou přijetí dítěte do MŠ doklad o stanoveném pravidelném očkování. Tato povinnost se netýká dítěte, které plní povinné předškolní vzdělávání)

–  lékaře se v současné době nedoporučuje navštěvovat, toto potvrzení může být nahrazeno

 • Čestným prohlášením k očkování zákonného zástupce (čestné prohlášení najdete na webových stránkách školy v sekci DOKUMENTY A FORMULÁŘE)

 • Kopie očkovacího listu dítěte

 • Rodný list dítěte (neověřená kopie)

–  při osobním podání prosíme vezměte sebou

–  v případě, že bylo dítě šetřeno školským poradenským zařízením, zákonný zástupce přiloží k žádosti o přijetí kopii tohoto doporučení

Povinnost plnit předškolní vzdělávání mají děti, které dosáhly do 31.8.2020 pěti let

Zákonný zástupce může místo povinného předškolního vzdělávání v MŠ zvolit individuální vzdělávání. Zákonný zástupce i v tomto případě musí přihlásit dítě k zápisu k předškolnímu vzdělávání a předá řediteli školy žádost o individuální vzdělávání nejpozději 3 měsíce před začátkem školního roku

Informace o přijetí žáka

Zákonní  zástupci budou o přijetí informováni zveřejněním seznamu přijatých žáků na přístupném místě ve škole (hlavní dveře mateřské školy a webové stránky MŠ)

Na seznamu bude žák uveden pod registračním číslem, které bude rodičům zasláno na email uvedený v žádosti o přijetí.

O přijetí či nepřijetí k předškolnímu vzdělávání rozhodne ředitelka školy na základě Kritérií o přijetí uvedených ve Školním řádu na webových stránkách MŠ / v sekci DOKUMENTY A FORMULÁŘE/ v zákonné lhůtě do 30-ti dnů.

Možnosti nahlížení do spisu

V případě, že zákonný zástupce zvolí variantu podání žádosti jiným způsobem, než osobním podáním, má právo vyjádřit se k podkladům  rozhodnutím před vydáním rozhodnutím.

Termín lze sjednat po předchozí telefonické nebo ústní dohodě s ředitelkou školy (607 944 482)

Kontakty

telefonní číslo 607 944 482

mslibstat@tiscali.cz

 

Libštát 28.4.2020                                                                                                       Dana Kousalová, ředitelka školy